Når børnene kommer om morgenen, sker det på en tryg og rolig måde. Personalet i afdelingerne fordeler sig i det omfang det er muligt, så der er ro i de enkelte rum. Der hvor børnene er, er de voksne også. For at dagen kan starte så roligt som muligt, er det vigtigt at det er tydeligt for forældrene, hvem der tager imod børnene og eventuelt hjælper med at vinke, og hvem der er fordybet i historielæsning eller andre aktiviteter med børnene. Måske er der vigtige beskeder som skal gives og det skal der være tid til. Samtaler af længere varighed, er dog ikke mulige hverken om morgenen eller sene eftermiddage, men er der vigtige ting, som kræver en længere og dybere samtale, kan vi altid finde et tidspunkt for en sådan samtale inden for den nærmeste fremtid. Ansvaret for at der laves en sådan aftale, påhviler både pædagog og forældre. Gode konstruktive samtaler fører til fælles forståelse. 

Det er vigtigt at forventninger til hinanden er tydelige da det både er forældrenes og personalets fælles ansvar at samarbejdet fungerer omkring barnet. Den daglige kontakt mellem forældre og personale har særdeles stor betydning og vægtes højt.

Bestyrelsen og Dagtilbuddet har arbejdet med at være tydelige i forhold til, hvilke forventninger og krav forældre og ansatte kan stille til hinanden. Dette har udmøntet sig i nedenstående 9 forventninger.  

Forældre til børn i Dagtilbuddet kan forvente at:  

  • Personalet har øje for det enkelte barn og er nærværende og omsorgsfulde.  
  • Personalets faglige fokus er at skabe de bedste rammer for udvikling og trivsel for alle børn.  
  • Personalet er åbne for forældrenes spørgsmål og samarbejder målrettet om den enkelte families behov.  
  • Personalet har fokus på, at alle børn oplever, at de indgår i et fællesskab og drager omsorg for børn med særlige behov.  

Personalet i Dagtilbuddet forventer at:  

  • Forældrene gør en indsats for at lære deres barns institution / dagpleje at kende.  
  • Forældrene udviser åbenhed i samarbejdet og har tillid til, at personalet handler fagligt.  
  • Forældrene udviser ansvarlighed i forhold til deres barns udvikling – sprog, renlighed, selvhjulpenhed osv.  

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

Formand

Stig Berg, forælder i Universet.

Du kan kontakte Stig på denne mailadresse:

stigberg@live.dk

Øvrig bestyrelse:

Medarbejdere:

Mette Steen, dagtilbudsleder
Pernille PL, Olympia
Karen Schou PL, Universet
Diba, Labyrinten
Dorthe, Bavnebakken
Jannie, Universet


Forældrerepræsentanter:

Dennis, Kolbøtten
Trine, Troldehøjen
Frederik, Olympia
Cecilie, Spiloppen
Christina, Bavnebakken
Bettina, Labyrinten
Mia, Pilehytten

 

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016